Regulamin | Jumbo Shop

Regulamin

§ 1

Informacje ogólne

 1. Regulamin określa procedury stosowane do zawierania umów za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.jumbo-shop.pl. Regulamin określa w szczególności: proces rejestracji, składania zamówień, odbioru/wysyłki towarów/ usług , uprawnienia Klienta, reklamacje. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 2. Operatorem JUMBO-SHOP.PL działającego pod adresem: www.jumbo-shop.pl jest

JS Piotr Bożęcki
Grzybowa 5
65-130 Zielona Góra
NIP: 973-101-66-06
REGON: 81193616


§ 2

Definicje

Sklep Internetowy – prowadzony przez JS Piotr Bożęcki sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.jumbo-shop.pl;

Strona Internetowa – oznacza stronę www.jumbo-shop.pl, na której działa Sklep Internetowy;

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego;

Konsument – klient będący osobą fizyczną, dokonujący z JS Piotr Bożęcki za pośrednictwem sklepu Internetowego www.jumbo-shop.pl czynności prawnej, w szczególności polegającej na zakupie Produktów, niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

Produkt – rzecz ruchoma, która jest oferowana do sprzedaży na stronie www.jumbo-shop.pl Sklepu Internetowego;

Regulamin – regulamin Sprzedaży Sklepu JUMBO-SHOP.PL;

Ustawa o Prawach Konsumenta - ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827 ze zm).

§ 3

Rejestracja Klienta

 1. Dokonanie transakcji możliwe jest za pośrednictwem Sklepu Internetowego przez wcześniejszą rejestrację Klienta poprzez utworzenie konta w sklepie JUMBO-SHOP.PL
 2. Dokonanie transakcji możliwe jest również jako Gość – bez konieczności wcześniejszego tworzenia konta. Przy tego rodzaju zakupach prosimy Gościa o podanie podstawowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Po zakończeniu zakupów zaproponujemy Gościowi możliwość rejestracji w portalu lub pozostanie niezarejestrowanym Klientem.
 3. Klient zobowiązuje się do ochrony dostępu do własnego konta (w szczególności poprzez ochronę poufności hasła do konta). Zapewnia się wysoki poziom zabezpieczeń dostępu do kont poszczególnych Klientów. Każdy Klient pozostaje dysponentem swojego hasła i w tym zakresie jest wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie działania związane z posługiwaniem się tym hasłem. Zaleca się taki dobór hasła, aby jego odgadnięcie nie było możliwe przez inne osoby lub programy komputerowe, oraz  okresową, nie rzadszą niż raz na 30 dni zmianę hasła.
 4. Zamówienia w Sklepie Internetowym mogą być składane po zalogowaniu się na aktywne konto w serwisie działającym na Stronie Internetowej www.jumbo-shop.pl.
 5. W celu dokonania rejestracji bezpośrednio na stronie www.jumbo-shop.pl wymagane jest dokonanie przez zainteresowanego wypełnienia odpowiedniego formularza wygenerowanego przez Sklep.
 6. Formularz wymaga udostępnienia przez zainteresowanego Użytkownika danych, o które zostanie poproszony w ramach formularza. Będą to:  Imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika, proponowane hasło, możliwość zaznaczenia następujących opcji dotyczących: akceptacji Regulaminu; wyrażenia zgody na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowych przesyłanych drogą elektroniczną;, zamówienia Newslettera Sklepu.
 7. Zamówienie Newslettera Sklepu będzie również możliwe w każdym momencie po dokonaniu rejestracji w Serwisie poprzez zaznaczenie stosownej opcji w ramach swojego konta lub poprzez wypełnienie stosownego formularza dotyczącego Newslettera dostępnego na stronie Sklepu dla osób niezarejestrowanych.
 8. Koniecznością jest akceptacja Regulaminu, bez których świadczenie usług przewidzianych dla zarejestrowanych Klientów nie będzie możliwe. Pozostałe opcje (zgody) są fakultatywne i nie stanowią warunku niezbędnego do rejestracji w Sklepie czy dostępu do Usług Usługodawcy,
 9. Po wypełnieniu formularza i kliknięciu opcji „załóż konto” osoba rejestrująca się otrzyma na podany przez siebie w formularzu adres e-mail wiadomość z prośbą o kliknięcie w link, co spowoduje aktywację konta Użytkownika (dalej: „Konto”). Użytkownik ma możliwość zmiany swoich danych wprowadzonych przy rejestracji.
 10. Klient dokonując rejestracji, jest wyłącznie odpowiedzialny za prawidłowość, treść oraz formę wszelkich przekazanych przez siebie danych oraz informacji. Podawanie nieprawdziwych danych oraz informacji, w szczególności danych osób trzecich lub danych fikcyjnych, jest zakazane.

§  4

Produkty i ceny

 1. Informacje o Produktach dostępne na stronach Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 
 2. Po wejściu na stronę Sklepu Internetowego Klient sam dokonuje wyboru, który asortyment będzie prezentowany w toku dalszego korzystania ze Sklepu Internetowego www.jumbo-shop.pl.
 3. Ceny Produktów wskazane na stronie Sklepu Internetowego są cenami brutto i podawane są w złotych polskich.
 4. Ceną Produktu jest cena wskazana na indywidualnej stronie prezentującej Produkt w momencie składania przez Klienta zamówienia. Cena Produktu (oraz łączna cena za zamówione Produkty) będzie wskazana na formularzu potwierdzenia zamówienia, który wyświetla się przy złożeniu zamówienia oraz w potwierdzeniu zamówienia przesłanym w wiadomości e-mail po jego złożeniu.

§ 5

Złożenie zamówienia

 1. W celu dokonania zakupu w Sklepie Internetowym JUMBO-SHOP.PL Klient może dokonać zakupu wyłącznie tych Produktów, które są dostępne na stronie Sklepu internetowego.
 2. Zamówienia w Sklepie Internetowym dokonuje się poprzez wybór danego Produktu lub większej ilości Produktów za pomocą opcji „Dodaj do koszyka” i następnie dalsze postępowanie zgodne ze wskazówkami zamieszczonymi na stronie zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Niezależnie od dokonania rejestracji, o której mowa w § 3 niniejszego Regulaminu, dla zrealizowania procesu zamówienia w Sklepie Internetowym konieczne będzie:
  1. akceptacja niniejszego Regulaminu Sklepu Internetowego;
  2. wskazanie adresu Klienta;
  3. wskazanie numeru telefonu;
  4. dokonanie płatności zgodnie z procedurą stosowaną na stronie zamówienia w Sklepie Internetowym.
 4. Zamówienie złożone przez Klienta zostanie potwierdzone przez Sklep JUMBO-SHOP.PL poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail wskazany przez Klienta. W potwierdzeniu złożenia zamówienia Klient otrzyma informacje na temat zamówionych produktów oraz wskazanie danych niezbędnych dla dokonania płatności (o ile płatność nie została dokonana bezpośrednio po złożeniu zamówienia).
 5. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji zostanie przesłane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 6 godzin od chwili dokonania płatności za zamówione Produkty.
 6. Sklep JUMBO-SHOP.PL niezwłocznie poinformuje Klienta w wypadku braku dostępności całości lub części Produktów objętych zamówieniem. W przypadku braku dostępności zamówionego Produktu (wszystkich zamówionych Produktów) Sklep JUMBO-SHOP.PL  dokona niezwłocznie zwrotu opłaty uiszczonej w związku z niedostępnym Produktem lub Produktami. Zwrot płatności nastąpi na rachunek bankowy Klienta, z którego dokonana została zapłata.
 7. W wypadku niedostępności jedynie części Produktów objętych zamówieniem do Klienta zostanie przesłana wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie, czy zamówienie ma być realizowane w pozostałej części. Klient może anulować całość zamówienia. Sklep JUMBO-SHOP.PL niezwłocznie po otrzymaniu informacji o anulowaniu całości zamówienia zwróci Klientowi całość płatności uiszczonych w związku z zamówieniem. Zwrot płatności nastąpi na rachunek bankowy Klienta, z którego dokonana została zapłata.
 8. W wypadku braku możliwości przygotowania Produktów w terminie wskazanym w § 7 ust. 2 poniżej sklep JUBO-SHOP.PL skontaktuje się telefonicznie lub mailowo z Klientem w celu potwierdzenia woli Klienta realizacji zamówienia w terminie późniejszym (wskazując datę przygotowania Produktów). W przypadku braku zgody Klienta na taka realizację zamówienia w zaproponowanym późniejszym terminie, sklep JUBO-SHOP.PL dokona niezwłocznie zwrotu płatności na rzecz Klienta za niedostarczone Produkty. Postanowienia § 5 ust. 7 powyżej stosuje się odpowiednio.
 9. Sklep JUMBO-SHOP.PL jest uprawniony do odmowy przyjęcia zamówienia Klienta z uzasadnionych przyczyn, w szczególności w sytuacji, gdy:
  1. Klient w przeszłości złożył zamówienie, które nie zostało następnie przez Klienta odebrane bez wskazania przyczyn i bez poinformowania sklepu JUBO-SHOP.PL o odstąpieniu od umowy;
  2. okoliczności związane ze złożonym zamówieniem wskazują na możliwość oszustwa;
  3. Klient nie uiścił w całości lub w części opłaty za zamówienie lub wobec Klienta prowadzone jest postępowanie egzekucyjne lub inne postępowanie sądowe w związku z dochodzeniem należności za zamówione Produkty ze sklepu JUMBO-SHOP.PL.
 10. Sklep JUMBO-SHOP.PL zastrzega sobie prawo wprowadzenia limitu zamówień określonych Produktów przez Klientów, w szczególności w wypadku oferowania takich Produktów w promocji. Ograniczenia zostaną każdorazowo wskazane na Stronie Sklepu Internetowego.
 11. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie jest prowadzona sprzedaż hurtowa Produktów. W razie wątpliwości, za zamówienie hurtowe uznaje się zamówienie obejmujące (w ramach jednego zamówienia lub kilku zamówień Klienta złożonych w ciągu pięciu dni) powyżej 20 sztuk tego samego Produktu.
 12. Sklep JUMBO-SHOP.PL niezwłocznie poinformuje Klienta drogą mailową w wypadku odmowy przyjęcia zamówienia z przyczyn wskazanych w ust. 10–12 powyżej.

§ 6

Płatności

 1. Klient może dokonać płatności za pośrednictwem systemu płatności „PayU", przelewem bankowym na wskazany rachunek bankowy lub za pobraniem.
 2. Klient w ramach procedury składania zamówienia zostanie przekierowany ze strony Sklepu Internetowego na stronę wskazanego powyżej systemu płatności. Po przekierowaniu na stronę systemu płatności „PayU”, Klient powinien w celu dokonania zapłaty postępować zgodnie z przewidzianą na stronie „PayU” procedurą. Zapłata powinna nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od złożenia zamówienia. W okresie pomiędzy złożeniem zamówienia przez Klienta a dokonaniem płatności, zostanie przesłana do Klienta wiadomość e-mail przypominającą o zapłacie za Produkty będące przedmiotem zamówienia. Brak realizacji zapłaty w terminie 14 dni od złożenia zamówienia spowoduje anulowanie zamówienia złożonego przez Klienta.
 3. Zamówienie nie będzie realizowane do momentu otrzymania przez Sklep JUMBO-SHOP.PL płatności za zamówione Produkty. Dopiero po otrzymaniu płatności rozpocznie się proces przygotowania zamówienia.

§ 7

Dostawa Produktów

 1. Czas realizacji zamówienia nie przekracza 14 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin. W razie czasowej lub trwałej niedostępności towaru Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Jeżeli zamówienie składa się z Produktów o różnym terminie realizacji to zamówienie jest wysyłane do Klienta zgodnie z najdłuższym terminem występującym w zamówieniu.
 2. W przypadku zamówienia realizowanego za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego lub pośrednika kredytowego termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu otrzymania płatności. W przypadku zamówienia „za pobraniem”, termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu potwierdzenie złożenia zamówienia przez Klienta.
 3. Zamówione Produkty zostaną dostarczone do Klienta przesyłką kurierską.
 4. Produkty dostarczane przesyłką kurierską są dostarczane od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18. W celu ustalenia szczegółów dostawy kurier skontaktuje się z Klientem drogą telefoniczną (także SMS).
 5. Koszty dostawy zależą od wartości zamówienia oraz wagi i wymiarów paczki. Koszty są wskazane w koszyku zamówienia.
 6. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy jej opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone nie należy przyjmować przesyłki. Sporządzenie protokołu szkody oraz skontaktowanie się ze sklepem JUMBO-SHOP.PL ułatwi wyjaśnienie sprawy.
 7. Sklep JUMBO-SHOP.PL nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.
 8. Koszty dostawy zależą od wartości zamówienia oraz wagi i wymiarów paczki. Koszty są wskazane w koszyku zamówienia.
 9. Sklep JUMBO-SHOP.PL  nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy, nie odbierania przez Klienta dostawy w wyznaczonym terminie.

§ 8

Odstąpienie

Zwrot Produktów oraz ich ceny

 1. Na podstawie art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego bez wskazania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej, w terminie 14 dni od dnia odbioru Produktów (przez Konsumenta lub osobę wskazaną przez Konsumenta), a w przypadku umowy, która:
  1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
  2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 2. W celu wykonania prawa do odstąpienia należy wysłać do sklepu JUMBO-SHOP.PL, przed upływem wskazanego powyżej terminu, oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Konsument może, lecz nie musi, skorzystać z formularza odstąpienia oraz przesłanego Konsumentowi wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia. Oświadczenie może być wysłane w formie elektronicznej lub pisemnej na adres pocztowy sklepu JUMBO-SHOP.PL wskazany w niniejszym Regulaminie.
 3. W przypadku skutecznego wykonania prawa do odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a wszelkie świadczenia stron oraz wynagrodzenie otrzymane w wyniku wykonania umowy podlegają zwrotowi. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zanim SKLEP JUMBO-SHOP.PL przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 4. Konsument ma obowiązek zwrotu Produktów w terminie 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił. Zwrot produktów powinien nastąpić poprzez ich doręczenie pod adres: JS Piotr Bożęcki, ul. Klonowa 166-016 Czerwieńsk.
 5. Zwrot dokonanych przez Klienta płatności w związku z umową, od której Konsument odstąpił zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 6. Bezpośrednie koszty dostarczenia zwracanego w następstwie odstąpienia od umowy Produktu do Sklepu JUMBO-SHOP.PL ponosi Konsument.
 7. Sklep JUMBO-SHOP.PL może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. „Stwierdzenie charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy” oznacza jedynie wypróbowanie i przymierzanie rzeczy w sposób, jaki jest możliwy i zwyczajowo przyjęty w sklepach tradycyjnych.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli sklep JUMBO-SHOP.PL wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sklep JUMBO-SHOP.PL utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po odbiorze Produktu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  6. w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedstawiciel sklepu JUMBO-SHOP.PL do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
  7. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po odbiorze.

§ 9

Rękojmia i procedura reklamacyjna

 1. Sklep JUMBO-SHOP.PL jest zobowiązany do dostarczenia Produktów bez wad fizycznych i prawnych. Na podstawie Artykułu 556 i n. Kodeksu Cywilnego Klientowi przysługują ustawowe uprawnienia wynikające z rękojmi. Sklep  JUMBO-SHOP.PL jest odpowiedzialna z tytułu rękojmi, jeśli sprzedany Produkt ma wady fizyczne lub prawne.
 2. Jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona w okresie 1 roku od dnia wydania Produktu, a Klientem jest Konsument, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta.
 3. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że sklep JUMBO-SHOP.PL niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniany lub naprawiony przez sklep JUMBO-SHOP.PL albo sklep JUMBO-SHOP.PL nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.
 4. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez sklep JUMBO-SHOP.PL usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sklep JUMBO-SHOP.PL.
 5. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 6. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. sklep JUMBO-SHOP.PL jest obowiązana wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sklep JUMBO-SHOP.PL może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Produktu w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. W przypadku gdy Klientem jest przedsiębiorca, sklep JUMBO-SHOP.PL  może odmówić wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę sprzedanego Produktu.
 7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sklep JUMBO-SHOP.PL  dostarczyć Produkt wadliwy.
 8. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt sklepowi JUMBO-SHOP.PL w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
 9. Z zastrzeżeniem ust. 8 i 9 powyżej, koszty wymiany lub naprawy ponosi sklep JUMBO-SHOP.PL. W szczególności obejmuje to koszty demontażu i dostarczenia Produktu, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.
 10. Klient na podstawie Artykułu 471 oraz Artykułu 566 Kodeksu Cywilnego może również dochodzić odszkodowania za wyrządzoną szkodę.
 11. Okres rękojmi wynosi dwa lata (rękojmia obejmuje wady fizyczne, które zostały stwierdzone w okresie dwóch lat od daty odbioru Produktu). Niezależne od upływu powyższego terminu, roszczenia związane z rękojmią Produktów nie wygasają, jeśli sklep JUMBO-SHOP.PL wadę podstępnie zataił (z zastrzeżeniem zachowania skutków związanych z upływem okresów przedawnienia wynikających z obowiązującego prawa).
 12. Roszczenia reklamacyjne są rozpoznawane na podstawie dowodu zakupu przedstawionego przez Klienta.
 13. Reklamacje należy kierować do sklep JUMBO-SHOP.PL drogą pocztową, jak również drogą elektroniczną.
 14. W reklamacji Klient powinien wskazać: (I) opis stwierdzonej wady, (II) żądany sposób jej rozstrzygnięcia oraz (III) zwrotne dane teleadresowe Klienta (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, telefon). Wraz ze zgłoszeniem reklamacji Klient powinien dostarczyć Produkt podlegający reklamacji. sklep JUMBO-SHOP.PL zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Klienta celem uzupełniania informacji zawartych w reklamacji, jeżeli podane przez Klienta informacje będą niepełne i rozpatrzenie reklamacji będzie niemożliwe.
 15. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany Produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sklep JUMBO-SHOP.PL nie ustosunkował się do tego żądanie w terminie 14 (czternastu) dni, uważa się, że żądanie to uznała za uzasadnione.
 16. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą elektroniczną poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail Klienta podany w reklamacji, a w przypadku jego braku na adres pocztowy Klienta.
 17. Jeżeli Klientem jest Konsument, po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, może on skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może w szczególności skorzystać z procedur mediacyjnych zapewnianych przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej lub stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

§ 10

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych korzystających ze Sklepu Internetowego jest  JS Piotr Bożęcki ul. Grzybowa 5 65-130 Zielona Góra. Te dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zamówienia dokonanego w Sklepie Internetowym. Dane osobowe w zakresie niezbędnym dla dokonania płatności za pośrednictwem systemu płatności „PayU” zostaną udostępnione podmiotowi pośredniczącemu w dokonywaniu płatności tj. PayU S.A., z siedzibą w Poznaniu 60-166 przy ul. Grunwaldzkiej 182. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wypełnienie pól oznaczonych jako „pola obowiązkowe” jest niezbędne dla zrealizowania zamówienia.
 2. Administrator danych osobowych dochowuje najwyższej staranności w ochronie danych osobowych oraz prawa do prywatności. Wszystkie wykorzystywane przez sklep JUMBO-SHOP.PL środki ochrony informacji odpowiadają standardom ochrony, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Szczegółowe informacje na temat danych osobowych znajdują się w polityce prywatności sklepu.

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 4.10.2016 r.
 2. Regulamin może podlegać okresowo zmianom, przy czym data wejścia w życie zmian zostanie wskazana na stronie Sklepu Internetowego. Zmieniony Regulamin będzie miał zastosowanie do zamówień złożonych od dnia wejścia w życie zmian, z zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin zostanie udostępniony na stronie Sklepu Internetowego w sposób umożliwiający zapoznanie się ze zmienionym Regulaminem w sposób równie przystępny, jak w przypadku aktualnego Regulaminu oraz z zastrzeżeniem, że Klient potwierdzi zapoznanie się i akceptację zmienionego Regulaminu przed złożeniem zamówienia, dla którego taki zmieniony Regulamin znajdzie zastosowanie. Zmiana Regulaminu nie wywiera jakiegokolwiek wpływu na zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu oraz umowy zawarte na podstawie takich zamówień.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta.
Ostatnio oglądane